דלגו לתוכן
PEPLUM COLLECTION ❤️ WE'RE ON AIR Write an important announcement here

מדיניות החלפות והחזרות

מדיניות ביטולים, החזרות והחלפות – טופאצו בע"מ ("החברה")
ביטול עסקה ו/או החזרת ו/או החלפת מוצר יתבצע באמצעות משלוח הודעת ביטול באחת מהדרכים להלן:
בדוא"ל: info@toppatsu.com;
בוואטסאפ: 054-9912533.
באתר בלשונית: טופס ביטול עסקה;
לקוחה רשאית לבטל את העסקה שביצעה באתר בהתאם למפורט בתקנון האתר ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו (במקרה של אי התאמה בין הוראות מדיניות זו ו/או הוראות תקנון האתר לבין הוראות החוק, יגברו הוראות החוק). להלן עיקרי הוראות התקנון ומדיניות הביטולים, החזרות והחלפות:
1.         לקוחה תהיה רשאית לבטל עסקת רכישה ו/או להחזיר ו/או להחליף מוצר החל מיום ביצוע עסקת הרכישה ועד 14 ימים ממועד קבלת המוצרים או מיום קבלת הודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם.
2.         על אף האמור, לקוחה שהיא אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה, כהגדרת מונחים אלה בחוק ובתקנון האתר, רשאית לבטל עסקת הרכישה בתוך 4 חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת המוצר נשוא העסקה או מיום קבלת הודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם.
3.         ביקשה לקוחה שהיא אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה לבטל עסקת רכישה, רשאים נציגי החברה לדרוש ממנה להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהיא אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה.
4.         ככל שהלקוחה קיבלה את המוצר נשוא הביטול, היא תוודא כי המוצר מוחזר באריזתו המקורית (לרבות התוויות) וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
5.         החזר כספי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה או באופן בו נעשה התשלום (ככל שנעשה באמצעי אחר), וזאת לא יאוחר מ- 14 ימים ובכפוף לקיום דרישות החוק.
6.         במידה שביטלה לקוחה עסקה לפי הוראות תקנון האתר והחוק שלא עקב פגם במוצר שרכשה או עקב אי התאמה בין המוצר שרכשה לבין הפרטים שנמסרו לה בהודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק או עקב אי אספקת המוצר שרכשה במועד שנקבה החברה או בשל הפרה אחרת מצד החברה של תנאי המכירה, תהא רשאית החברה, לפי שיקול דעתה, לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. הלקוחה תציין בכל הודעת ביטול את שמה ומספר זהותה.
7.         במקרה של ביטול עסקה והחזרת מוצר שלא בשל פגם ו/או אי התאמה וכו' ו/או במקרה של החלפת מוצר, תחזיר הלקוחה את המוצר באמצעות שליח "עד הבית" לחברה (בהתאם לאופן מסירת המשלוח), באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של החברה ו/או באמצעות לשונית TOPPATSU EXCHANGE בתחתית העמוד הראשי באתר, לשם תיאום שליח לאיסוף החבילה.
במקרה של החלפת מוצרים, עלות המשלוח תהיה בסך של 10 ש"ח; במקרה של ביטול עסקה והחזרת המוצרים, עלות המשלוח תהיה בסך של 29 ש"ח.
8.         על אף האמור בסעיף 7 לעיל, מובהר כי ככל שהלקוחה תבחר לקבל במקום החזר כספי, זיכוי לאתר (שובר זיכוי) – אזי, החברה לא תחייב את הלקוחה בדמי ביטול כאמור בסעיף 6 לעיל ותישא בעצמה בעלות החזרת המוצר מהלקוחה חזרה לחברה.
9.         במקרה של ביטול עסקה בשל פגם במוצר שרכשה הלקוחה או עקב אי התאמה בין המוצר שרכשה לבין הפרטים שנמסרו לה בהודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק או עקב אי אספקת המוצר שרכשה במועד שנקבה החברה או בשל הפרה אחרת מצד החברה של תנאי המכירה, החברה תבצע בירור מול הלקוחה, וככל שיידרש תתאם עם הלקוחה מועד לאיסוף המוצר. החזר כספי יבוצע בהתאם לדין ולא ייגבה מהלקוחה דמי ביטול ו/או דמי משלוח.
10.      מוצרים שנרכשו בתנאי "מכירה מיוחדת" (לדוגמא שני מוצרים במחיר כולל מיוחד) – ככל שיוחזרו רק חלק מהמוצרים, ההחזר הכספי ו/או הזיכוי, לפי העניין, יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר בעת הרכישה
11. אין בזכותה של לקוחה לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוחה, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.
חזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוחה, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.
 
חלק עליון חלק עליון