דלגו לתוכן
MIAGI COLLECTION 🐆💋 WE’RE ON AIR Write an important announcement here

תקנון אתר

תקנון אתר TOPPATSU
1.    כללי
1.1.        אתר https://toppatsu.co.il/ (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט, המהווה אתר למכירת פריטי אופנה שעוצבו ונוצרו על ידי TOPPATSU וכן מוצרים מיובאים המשווקים על ידי TOPPATSU (להלן: "המוצרים"). בעלת האתר ומפעילתו היא חברת טופאצו בע"מ, ח.פ. 516319142 (להלן: "המפעילה").
1.2.        הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר, ותהווה את הבסיס המשפטי בכל עניין בינך לבין המפעילה. עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.3.        יודגש, כל משתמש המבצע פעולה באתר מצהיר, כי הינו מודע לתקנון האתר וליתר ההנחיות והתנאים המופעים באתר ומקבל אותם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד המפעילה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם.
1.4.        המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
1.5.        המשתמש מסכים, כי רשומות המחשב של המפעילה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
1.6.        צילומי ו/או שרטוטי המוצרים המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את המפעילה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם. מוסכם ומובהר, כי המפעילה תעשה מאמץ מסחרי סביר להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר לגבי המוצרים. נפלה טעות קולמוס בתיאור איזה מן המוצרים, לא יחייב הדבר את המפעילה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבין הצבעים הנמכרים בפועל. נפלה טעות בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את המפעילה.
1.7.        המפעילה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
1.8.        המפעילה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר המפעילה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.
1.9.        כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
1.10.     המפעילה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. המפעילה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך, אלא אם נאמר אחרת בתקנון המבצע הרלוונטי.
1.11.     תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
1.12.     קופוני הנחה ומבצעים למיניהם לא יחולו על פריטים בסייל, אלא אם נאמר במפורש אחרת. ניתן לממש את הקופון באתר בלבד. היה והוחזר פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר הוא זה ששולם לאחר הנחה.
1.13.     במידה שמזמין תייג ברשתות החברתיות את התיוג הבא - @toppatsu או #toppatsu, המפעילה תראה בכך הזמנה לשיתוף בתוכן הוויזואלי שיש באפשרותה להשתמש בו ולהעלות אותו באתר או בחשבון המפעילה ברשתות החברתיות השונות. מזמין שאינו מעוניין בהצגת תכניו באופן הנ"ל יפנה למפעילה בדואר אלקטרוני לכתובת info@toppatsu.com, והמפעילה תפעל להסיר את אותו התוכן באופן בהקדם.
1.14.     באתר קיימת אפשרות להירשם לדוורים הרשמיים של האתר (להלן: "ניוזלטר"). במידה שהמשתמש מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר הרשמה, יהיה באפשרותו להסיר את עצמו בלחיצה על לינק בתחתית הדיוור שיתקבל אצלו או באמצעות פנייה למפעילה בדואר אלקטרוני לכתובת info@toppatsu.com. בכל הקשור לניוזלטר יחולו הוראות סעיף 10 להלן.
1.15.     הוראות האתר מנוסחות בנקבה מטעמי נוחות, והן מתייחסות לשני המינים.
1.16.     האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
2.    שימוש באתר
2.1.        כל משתמש רשאי להזמין ולבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
2.1.1.       המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
2.1.2.       המשתמש הינו בגיר, מעל גיל 18, וברשותו כתובת דואר אלקטרונית. במידה שהינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
2.1.3.       המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
2.1.4.       המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל.
2.2.        המפעילה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לחלקים ממנו, לכל משתמש, לרבות משתמשים שעשו שימוש בעבר באתר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וללא צורך בהתראה מוקדמת וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה על פי כל דין.
2.3.        המפעילה רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לזמן מוגבל או לצמיתות, לצמצמה ו/או להגבילה, כל זאת ללא כל הודעה מוקדמת.
2.4.        מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה עשויה למנוע שימוש באתר, למשתמש או לכלל הציבור בכל מקרה בו:
2.4.1.       הופר תנאי מתקנון זה;
2.4.2.       נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים על ידי משתמש;
2.4.3.       בוצע מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה במפעילה ו/או באתר ו/או במידע המופיע באתר ו/או במשתמשים אחרים.
3.    אופן המכירה
3.1.        האתר מאפשר למשתמשים רכישה קלה, בטוחה ומהירה.
3.2.        התשלום למוצרים באתר מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי או באמצעות אתר PayPal שהינו אתר התשלומים המקוון הבטוח בעולם. הקניה מתבצעת על ידי הזנת כרטיס אשראי באתר בקניה בטוחה (תחת שרותי PAYPLUS   וחשבונית ירוקה בע"מ שעומדים בתקני אבטחה מחמירים) או ע"י PayPal  תחת חשבון משתמש. בקניה באמצעות PayPal פרטי האשראי נשמרים רק בשרתי PayPal המאובטחים. בקניה באמצעות כרטיסי אשראי המפעילה משתמשת בשירותי PAYPLUS  חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה לצורך בדיקת ואבטחת המידע לפי תקן     .PCI DSS level-1
3.3.        על מנת לבצע רכישה באתר יש לפעול כדלקמן:
3.3.1.       יש לבחור מוצר מקטלוג הפריטים לרבות מידה, צבע וכמות ככל שרלוונטי;
3.3.2.       לחיצה על המוצר תעביר את המשתמש לדף המוצר;
3.3.3.       על מנת להוסיף את הפריט לסל הקניה יש ללחוץ "הוספה לסל הקניות";
3.3.4.       על מנת לראות את כל המוצרים שנבחרו יש ללחוץ על "סל קניות" בצדו הימני של המסך (אייקון של סל);
3.3.5.       על מנת לרכוש את המוצרים שבסל הקניה יש ללחוץ על "המשך לקופה";
3.3.6.       לחיצה על כפתור "המשך לקופה" יעביר את המשתמש לרכישת סל המוצרים דרך אתר PayPal ו/או באמצעות תשלום בכרטיס אשראי בקניה מאובטחת מטעם .Payplus
3.4.        אישור פעולת ההזמנה והרכישה והתחייבות המפעילה לאספקה, מותנית בכך שהמוצר זמין בפועל במלאי מחסני המפעילה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל ההזמנה ולמבצע הפעולה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם לו ו/או לצד ג', בכפוף להשבת הסכום ששולם למפעילה על ידי המשתמש כסעד בלעדי.
3.5.        על המשתמש להקפיד למסור את הפרטים הנדרשים באתר בצורה מדויקת ועדכנית. היה והמשתמש מסר פרטים שגויים, לא יהיה באפשרות המפעילה להבטיח כי המוצרים יגיעו ליעדם ובמקרה שהמוצרים יחזרו למפעילה בגלל פרטים מוטעים שנתן המשתמש, הוא יחויב בגין דמי משלוח וטיפול. הגשת פרטים כוזבים ביודעין או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה פלילית. כנגד המוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעילה עקב שיבוש הליכי המכירה.
3.6.        פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש ורישום העסקה במחשבי המפעילה יהוו ראייה חלוטה לביצוע ההזמנה.
3.7.        המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים בכל הזמנה.
3.8.        המפעילה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים
3.9.        המפעילה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים ותעריפי המשלוחים בכל עת ובלא צורך במתן הודעה מוקדמת. במידה ומחירים עודכנו טרם להשלמת הליך ההזמנה, המשתמש יחויב לפי המחיר העדכני.
3.10.     המפעילה רשאית להציע באתר מגוון של מבצעים, הטבות והנחות. המפעילה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
3.11.     אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברות כרטיסי האשראי, והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי כאמור. לאחר אישור חיוב ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח לכתובת אשר נמסרה על ידי המשתמש בעת ההזמנה. ככל שלא יתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה.
3.12.     במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי ו/או ע" Paypal ו/או ע"י שירות ארנק אלקטרוני אחר, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה וביצוע הרכישה, יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של המפעילה. יובהר ויודגש, פעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום ע"י מבצע הפעולה וחברת האשראי או חברת שירות הארנק האלקטרוני. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. ללא אישור סופי מחברת האשראי או חברת שירות הארנק האלקטרוני לגבי פעולת ההזמנה והרכישה, תהיה ההזמנה בטלה והמפעילה לא תהיה מחויבת כלפי מבצע הפעולה בשום דרך, לרבות שמירת המוצר במלאי.
3.13.     ניתן להשלים את הרכישה ע"י מסירת פרטי אשראי למוקד ההזמנות הטלפוני של המפעילה. במקרה כזה תחשב פעולת ההזמנה והרכישה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה וקבלת אישור חברת האשראי. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות שייצור קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, ומבצע הפעולה לא פנה טלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני אל המפעילה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהייה המפעילה זכאית לבטל את ההזמנה והרכישה.
3.14.     במידה שהתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית המפעילה לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור, המפעילה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או כל נזק אחר שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
3.15.     דמי משלוח (ככל שקיימים) ישולמו עם התשלום בגין המוצר. ברכישה מעל 349 ₪ לא ייגבו דמי משלוח.
3.16.     ביטול הזמנה ייעשה בהתאם להוראות תקנון זה כמפורט להלן.
3.17.     המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להעביר למשתמש תזכורת על הזמנה שלא הושלמה, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה על ידי המשתמש וכן יצירת קשר טלפוני למתן סיוע בתהליך.
3.18.     בקניית פריט באופציית "פרה-אורדר" (רכישה מראש) יישלח הפריט בתאריך המצוין באתר מתחת לכפתור ה"פרה-אורדר" של הפריט. במידה שהוזמנו במעמד הרכישה של ה"פרה-אורדר" פריטים נוספים, יישלחו הפריטים הנוספים יחד עם הפריט "פרה-אורדר" בתאריך המשלוח של ה"פרה-אורדר".
4.    מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
4.1.        המפעילה תדאג לאספקת המוצרים הנרכשים באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בהזמנה, תוך המועד הנקוב בעת ההזמנה, אלא אם צוין מפורשות אחרת. המפעילה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות אמצעי התשלום.
4.2.        המפעילה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
4.2.1.       כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
4.2.2.       שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
4.2.3.       כל סיבה שאינה בשליטת המפעילה (לרבות, אך לא רק, עיכובים ע"י חברות השילוח, תקלות  במערכות מחשוב וכו').
4.3.        באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות, המפעילה ו/או חברת השליחויות יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
4.4.        זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בהזמנה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א'-ה' (לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
4.5.        אספקת המוצרים תעשה באמצעות שליח "עד הבית" (על ידי חברת שילוח חיצונית) תוך 7 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה.
4.6.        במידה שהלקוח אינו בבית וככל שהתקבל אישור מהלקוח להניח את המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל, השליח ישאיר את המשלוח ליד הדלת. המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך.
4.7.        מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי ו/או על הזמנות שבוצעו בהם שינויים בהתאם לדרישת הלקוח (שינוי בתוכן ההזמנה, בכתובת המשלוח וכיוצ"ב).
4.8.        המונח "הובלה ואספקה" בתקנון זה משמעותם: כל הפעולות ההכרחיות מרגע שהמוצר נקלט במחסני הספק ועד למסירתו בפועל לידי הלקוח פעולות אלה כוללות קליטה, מיון, אריזה, סימון, משלוח, מסירה ובטוח.
4.9.        המפעילה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.
4.10. הזמנות שבוצעו בפרי אורדר - כל תכולת ההזמנה תסופק במועד הנקוב על המוצר שהוזמן בפרי אורדר.
5.    שירות לקוחות
5.1.        בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לנציגי השירות במפעילה דרך עמוד ״צרי קשר" באתר.
5.2.        לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של המפעילה בדואר אלקטרוני:info@toppatsu.com או בוואטסאפ: 054-9912533.  בין השעות 09:00 – 17:00.
5.3.        נציגי שירות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
6.    ביטולים והחלפות
6.1.        האמור בתקנון זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") ולתקנותיו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בתקנון זה לבין הוראות החוק, תגברנה הוראות החוק.
6.2.        ביטול עסקה יתבצע באמצעות משלוח הודעת ביטול (להלן: "הודעת ביטול") באחת מהדרכים להלן:
6.2.1.       בדוא"ל: info@toppatsu.com;
6.2.2.       באתר: בלשונית "טופס ביטול עסקה";
6.2.3.       בטלפון: 054-7365590.
6.3.        המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר כספי בגינו והכל בכפוף לאמור להלן:
6.3.1.       המשתמש יהיה רשאי לבטל את עסקת הרכישה מיום ביצועה ועד 14 ימים ממועד קבלת המוצרים או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק (לפי המאוחר מביניהם). על אף האמור, משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרת מונחים אלה להלן, רשאי לבטל עסקת הרכישה בתוך 4 חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת המוצר נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. בסעיף זה: "אדם עם מוגבלות" - כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998; "אזרח ותיק" - מי שמלאו לו 65 שנים; "עולה חדש" - מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות.
6.3.2.       ביקש משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקת רכישה, רשאים נציגי האתר לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, המשתמש יציג לפני נציגי האתר את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק, לפי העניין, או יספק להם עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית.
6.3.3.       ככל שהמשתמש קיבל את המוצר נשוא הביטול, הוא יעמידו לרשות המפעילה במקום שבו נמסר ויודיע על כך למפעילה. יש לוודא כי המוצר מוחזר באריזתו המקורית (לרבות התוויות) וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
6.3.4.       החזר כספי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה או באופן בו נעשה התשלום (ככל שנעשה באמצעי אחר), וזאת לא יאוחר מ- 14 ימים ובכפוף לקיום דרישות החוק.
6.3.5.       במידה שביטל משתמש עסקה לפי הוראות תקנון זה שלא עקב פגם במוצר שרכש או עקב אי התאמה בין המוצר שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14ג(ב) לחוק או עקב אי אספקת המוצר שרכש במועד שנקבה המפעילה או בשל הפרה אחרת מצד המפעילה של תנאי המכירה, תהא רשאית המפעילה, לפי שיקול דעתה, לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. המשתמש יציין בכל הודעת ביטול את שמו ומספר זהותו.
6.3.6.       במקרה של ביטול עסקה כאמור בסעיף 6.3.5 לעיל, יחזיר המשתמש את המוצר/ים באמצעות שליח "עד הבית" למפעילה (בהתאם לאופן מסירת המשלוח), באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של המפעילה לשם תיאום שליח לאיסוף החבילה.
במקרה של החלפת מוצרים, עלות המשלוח תהיה בסך של 10 ש"ח; במקרה של ביטול עסקה והחזרת המוצרים, עלות המשלוח תהיה בסך של 20 ש"ח. על אף אמור לעיל, מובהר כי ככל שהמשתמש יבחר לקבל במקום החזר כספי, זיכוי לאתר (שובר זיכוי) – אזי, המפעילה לא תחייב את המשתמש בדמי ביטול ותישא בעלות החזרת המוצר מהמשתמש למפעילה.
6.3.7.       במקרה של ביטול עסקה בשל פגם במוצר שרכש המשתמש או עקב אי התאמה בין המוצר שרכש לבין הפרטים שנמסרו לה בהודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק או עקב אי אספקת המוצר שרכש במועד שנקבה המפעילה או בשל הפרה אחרת מצד המפעילה של תנאי המכירה, החברה תבצע בירור מול המשתמש, וככל שיידרש תתאם עם המשתמש מועד לאיסוף המוצר. החזר כספי יבוצע בהתאם לדין ולא ייגבה מהלקוחה דמי ביטול ו/או דמי משלוח.
6.3.8.       מוצרים שנרכשו בתנאי "מכירה מיוחדת" (לדוגמא שני מוצרים במחיר כולל מיוחד) – ככל שיוחזרו רק חלק מהמוצרים, ההחזר הכספי ו/או הזיכוי, לפי העניין, יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר בעת הרכישה.
6.3.9.       אין בזכותו של משתמש לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של המפעילה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות המשתמש, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.
7.    ביטול עסקת רכישה ע"י המפעילה והפסקת פעילות האתר
7.1.        בכל מקרה אשר בו, מחמת כח עליון, נבצר יהא מהמפעילה לנהל את האתר באופן תקין, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא המפעילה רשאית לבטל את ההתקשרות עם המשתמשים, כולם או חלקם.
7.2.        במידה שיחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר ו/או רכישתו באתר לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית המפעילה לבטל את ההתקשרות עם המשתמשים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.
7.3.        מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום ביצוע הזמנה ורכישה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית המפעילה לבטל את עסקת הרכישה או להציע מוצר חלופי שווה ערך.
7.4.        במידה שתחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר או במידע שהתקבל מהמשתמש, רשאית המפעילה לבטל את עסקת הרכישה הספציפית ולזכות את המשתמש בהחזר כספי על הסכום ששולם בפועל.
8.    אחריות ושירות
8.1.        המפעילה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
8.2.        בכל מקרה לא תישא המפעילה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן, בכל נזק שאינו ישיר.
8.3.        המפעילה אינה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או המפעילה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר במוצרים הנמכרים באמצעות האתר.
8.4.        המפעילה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המשתמש סבור, כי המוצר שרכש באמצעות האתר לוקה בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בדוא"ל: info@toppatsu.com והמפעילה תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
9.         קניין רוחני
9.1.        כל זכויות הקניין הרוחני במפעילה, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של המפעילה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר המפעילה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
9.2.        אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של המפעילה מראש ובכתב.
9.3.        אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י המפעילה, בבסיס הנתונים של המפעילה, ברשימות המוצרים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים במסגרתו בלא קבלת הסכמת המפעילה מראש ובכתב.
9.4.        שם המפעילה וכן שם מותג האתר, סימני המסחר של המפעילה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושה של המפעילה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת המפעילה בכתב ומראש.
9.5.        אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן, עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות בלעדית של המפעילה. כל שימוש בקניין זה של המפעילה יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.
9.6.        אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר, שהינם קניין רוחני של המפעילה.
10.     מדיניות בנוגע לפרטיות השימוש
10.1.     מאחר שהמפעילה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר, החליטה המפעילה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי המפעילה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת המפעילה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.
10.2.     בעת השימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין וברצון, לדוגמה בעת שתירשם לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך ועוד. למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר לכל מידע אישי ייחשב למידע אישי כל עוד קשר זה מתקיים.
10.3.     רישום לאתר. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת הרישום לאתר או בעת רכישת מוצרים, המפעילה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לרכישת המוצרים.
10.4.     מאגר המידע. הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של המפעילה ובאחריותה.
10.5.     השימוש במידע. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:
10.5.1.    לאפשר  להשתמש בשירותים שונים באתר;
10.5.2.    לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
10.5.3.    לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
10.5.4.    לצורך רכישת מוצרים – לרבות פרסום מידע ותכנים;
10.5.5.    כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך;
10.5.6.    כדי לספק למשתמשים הודעות בקשר לשירותים הניתנים ו/או אשר יינתנו על ידי המפעילה ו/או מי מטעמה;
10.5.7.    כדי לספק תמיכה ושירות למשתמש, ע"י המפעילה ו/או באמצעות צדדים שלישיים.
10.6.     המידע שישמש את המפעילה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית. המפעילה רשאית לגלות מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה.
10.7.     דיוור ישיר אלקטרוני והודעות SMS; המפעילה מודיעה למשתמש כי הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ישמשו את המפעילה ו/או גופים קשורים לה לטובת שליחת הודעות בקשר לפעילות המפעילה, לרבות הצעות לרכישת מוצרי המפעילה ועדכונים לגבי מבצעים והטבות מיוחדות, דיוור פרסומי ו/או הודעות אחרות לקהל האוהדים. הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של המפעילה, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אליך.
10.8.     מסירת מידע אישי לצד שלישי. המפעילה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
10.8.1.    אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה (ככל שיידרש);
10.8.2.    במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין המפעילה שתחייב חשיפת פרטיך;
10.8.3.    אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין, לרבות על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, או בבעיות אבטחה;
10.8.4.    על מנת למלא אחר כל דין בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של רשות ממשלתית;
10.8.5.    אם המפעילה תמכור, תמחה או תעביר בכל צורה שהיא את פעילותה ו/או פעילות האתר לצד שלישי כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי והכל בכפוף למסירת הודעה מוקדמת לפני העברת המידע לצד השלישי לפי סעיף זה, קבלת הסכמה (ככל שהסכמה כאמור נדרש על פי דין) ומתן אפשרות הסרת הפרטים מהמאגר בטרם העברתם לצד שלישי ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות;
10.8.6.    על פי אישור מפורש שלך לפני הגילוי.
10.9.      - Cookies אתר המפעילה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
10.10. פרסומות של צדדים שלישיים. המפעילה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies  מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies  כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של המפעילה.
10.11. אבטחת מידע. המפעילה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המפעילה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
10.12. זכות לעיין במידע. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל המפעילה בכתובת הדוא"ל: . info@toppatsu.com
בנוסף, אם המידע שבמאגרי המפעילה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
10.13. שינויים במדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.
11.     תנאים נוספים
11.1.     המפעילה לא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link), ככל שיש כאלה. המפעילה אינה מתחייבת, כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.
11.2.     פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בת"א-יפו.
11.3.     למעט אם צוין אחרת, כתקנון אתר TOPPATSU
1. כללי
1.1. אתר https://toppatsu.co.il/ (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט, המהווה אתר למכירת פריטי אופנה שעוצבו ונוצרו על ידי TOPPATSU וכן מוצרים מיובאים המשווקים על ידי TOPPATSU (להלן: "המוצרים"). בעלת האתר ומפעילתו היא חברת טופאצו בע"מ, ח.פ. 516319142 (להלן: "המפעילה").
1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר, ותהווה את הבסיס המשפטי בכל עניין בינך לבין המפעילה. עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.3. יודגש, כל משתמש המבצע פעולה באתר מצהיר, כי הינו מודע לתקנון האתר וליתר ההנחיות והתנאים המופעים באתר ומקבל אותם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד המפעילה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם.
1.4. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
1.5. המשתמש מסכים, כי רשומות המחשב של המפעילה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
1.6. צילומי ו/או שרטוטי המוצרים המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את המפעילה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם. מוסכם ומובהר, כי המפעילה תעשה מאמץ מסחרי סביר להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר לגבי המוצרים. נפלה טעות קולמוס בתיאור איזה מן המוצרים, לא יחייב הדבר את המפעילה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבין הצבעים הנמכרים בפועל. נפלה טעות בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את המפעילה.
1.7. המפעילה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
1.8. המפעילה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר המפעילה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.
1.9. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
1.10. המפעילה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. המפעילה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך, אלא אם נאמר אחרת בתקנון המבצע הרלוונטי.
1.11. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
1.12. קופוני הנחה ומבצעים למיניהם לא יחולו על פריטים בסייל, אלא אם נאמר במפורש אחרת. ניתן לממש את הקופון באתר בלבד. היה והוחזר פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר הוא זה ששולם לאחר הנחה.
1.13. במידה שמזמין תייג ברשתות החברתיות את התיוג הבא - @toppatsu או #toppatsu, המפעילה תראה בכך הזמנה לשיתוף בתוכן הוויזואלי שיש באפשרותה להשתמש בו ולהעלות אותו באתר או בחשבון המפעילה ברשתות החברתיות השונות. מזמין שאינו מעוניין בהצגת תכניו באופן הנ"ל יפנה למפעילה בדואר אלקטרוני לכתובת info@toppatsu.com, והמפעילה תפעל להסיר את אותו התוכן באופן בהקדם.
1.14. באתר קיימת אפשרות להירשם לדוורים הרשמיים של האתר (להלן: "ניוזלטר"). במידה שהמשתמש מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר הרשמה, יהיה באפשרותו להסיר את עצמו בלחיצה על לינק בתחתית הדיוור שיתקבל אצלו או באמצעות פנייה למפעילה בדואר אלקטרוני לכתובת info@toppatsu.com. בכל הקשור לניוזלטר יחולו הוראות סעיף 10 להלן.
1.15. הוראות האתר מנוסחות בנקבה מטעמי נוחות, והן מתייחסות לשני המינים.
1.16. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
2. שימוש באתר
2.1. כל משתמש רשאי להזמין ולבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
2.1.1. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
2.1.2. המשתמש הינו בגיר, מעל גיל 18, וברשותו כתובת דואר אלקטרונית. במידה שהינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
2.1.3. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
2.1.4. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל.
2.2. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לחלקים ממנו, לכל משתמש, לרבות משתמשים שעשו שימוש בעבר באתר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וללא צורך בהתראה מוקדמת וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה על פי כל דין.
2.3. המפעילה רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לזמן מוגבל או לצמיתות, לצמצמה ו/או להגבילה, כל זאת ללא כל הודעה מוקדמת.
2.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה עשויה למנוע שימוש באתר, למשתמש או לכלל הציבור בכל מקרה בו:
2.4.1. הופר תנאי מתקנון זה;
2.4.2. נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים על ידי משתמש;
2.4.3. בוצע מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה במפעילה ו/או באתר ו/או במידע המופיע באתר ו/או במשתמשים אחרים.
3. אופן המכירה
3.1. האתר מאפשר למשתמשים רכישה קלה, בטוחה ומהירה.
3.2. התשלום למוצרים באתר מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי או באמצעות אתר PayPal שהינו אתר התשלומים המקוון הבטוח בעולם. הקניה מתבצעת על ידי הזנת כרטיס אשראי באתר בקניה בטוחה (תחת שרותי PAYPLUS וחשבונית ירוקה בע"מ שעומדים בתקני אבטחה מחמירים) או ע"י PayPal תחת חשבון משתמש. בקניה באמצעות PayPal פרטי האשראי נשמרים רק בשרתי PayPal המאובטחים. בקניה באמצעות כרטיסי אשראי המפעילה משתמשת בשירותי PAYPLUS חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה לצורך בדיקת ואבטחת המידע לפי תקן .PCI DSS level-1
3.3. על מנת לבצע רכישה באתר יש לפעול כדלקמן:
3.3.1. יש לבחור מוצר מקטלוג הפריטים לרבות מידה, צבע וכמות ככל שרלוונטי;
3.3.2. לחיצה על המוצר תעביר את המשתמש לדף המוצר;
3.3.3. על מנת להוסיף את הפריט לסל הקניה יש ללחוץ "הוספה לסל הקניות";
3.3.4. על מנת לראות את כל המוצרים שנבחרו יש ללחוץ על "סל קניות" בצדו הימני של המסך (אייקון של סל);
3.3.5. על מנת לרכוש את המוצרים שבסל הקניה יש ללחוץ על "המשך לקופה";
3.3.6. לחיצה על כפתור "המשך לקופה" יעביר את המשתמש לרכישת סל המוצרים דרך אתר PayPal ו/או באמצעות תשלום בכרטיס אשראי בקניה מאובטחת מטעם .Payplus
3.4. אישור פעולת ההזמנה והרכישה והתחייבות המפעילה לאספקה, מותנית בכך שהמוצר זמין בפועל במלאי מחסני המפעילה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל ההזמנה ולמבצע הפעולה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם לו ו/או לצד ג', בכפוף להשבת הסכום ששולם למפעילה על ידי המשתמש כסעד בלעדי.
3.5. על המשתמש להקפיד למסור את הפרטים הנדרשים באתר בצורה מדויקת ועדכנית. היה והמשתמש מסר פרטים שגויים, לא יהיה באפשרות המפעילה להבטיח כי המוצרים יגיעו ליעדם ובמקרה שהמוצרים יחזרו למפעילה בגלל פרטים מוטעים שנתן המשתמש, הוא יחויב בגין דמי משלוח וטיפול. הגשת פרטים כוזבים ביודעין או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה פלילית. כנגד המוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעילה עקב שיבוש הליכי המכירה.
3.6. פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש ורישום העסקה במחשבי המפעילה יהוו ראייה חלוטה לביצוע ההזמנה.
3.7. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים בכל הזמנה.
3.8. המפעילה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים
3.9. המפעילה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים ותעריפי המשלוחים בכל עת ובלא צורך במתן הודעה מוקדמת. במידה ומחירים עודכנו טרם להשלמת הליך ההזמנה, המשתמש יחויב לפי המחיר העדכני.
3.10. המפעילה רשאית להציע באתר מגוון של מבצעים, הטבות והנחות. המפעילה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
3.11. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברות כרטיסי האשראי, והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי כאמור. לאחר אישור חיוב ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח לכתובת אשר נמסרה על ידי המשתמש בעת ההזמנה. ככל שלא יתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה.
3.12. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי ו/או ע" Paypal ו/או ע"י שירות ארנק אלקטרוני אחר, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה וביצוע הרכישה, יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של המפעילה. יובהר ויודגש, פעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום ע"י מבצע הפעולה וחברת האשראי או חברת שירות הארנק האלקטרוני. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. ללא אישור סופי מחברת האשראי או חברת שירות הארנק האלקטרוני לגבי פעולת ההזמנה והרכישה, תהיה ההזמנה בטלה והמפעילה לא תהיה מחויבת כלפי מבצע הפעולה בשום דרך, לרבות שמירת המוצר במלאי.
3.13. ניתן להשלים את הרכישה ע"י מסירת פרטי אשראי למוקד ההזמנות הטלפוני של המפעילה. במקרה כזה תחשב פעולת ההזמנה והרכישה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה וקבלת אישור חברת האשראי. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות שייצור קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, ומבצע הפעולה לא פנה טלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני אל המפעילה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהייה המפעילה זכאית לבטל את ההזמנה והרכישה.
3.14. במידה שהתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית המפעילה לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור, המפעילה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או כל נזק אחר שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
3.15. דמי משלוח (ככל שקיימים) ישולמו עם התשלום בגין המוצר. ברכישה מעל 349 ₪ לא ייגבו דמי משלוח.
3.16. ביטול הזמנה ייעשה בהתאם להוראות תקנון זה כמפורט להלן.
3.17. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להעביר למשתמש תזכורת על הזמנה שלא הושלמה, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה על ידי המשתמש וכן יצירת קשר טלפוני למתן סיוע בתהליך.
3.18. בקניית פריט באופציית "פרה-אורדר" (רכישה מראש) יישלח הפריט בתאריך המצוין באתר מתחת לכפתור ה"פרה-אורדר" של הפריט. במידה שהוזמנו במעמד הרכישה של ה"פרה-אורדר" פריטים נוספים, יישלחו הפריטים הנוספים יחד עם הפריט "פרה-אורדר" בתאריך המשלוח של ה"פרה-אורדר".
4. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
4.1. המפעילה תדאג לאספקת המוצרים הנרכשים באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בהזמנה, תוך המועד הנקוב בעת ההזמנה, אלא אם צוין מפורשות אחרת. המפעילה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות אמצעי התשלום.
4.2. המפעילה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
4.2.1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
4.2.2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
4.2.3. כל סיבה שאינה בשליטת המפעילה (לרבות, אך לא רק, עיכובים ע"י חברות השילוח, תקלות במערכות מחשוב וכו').
4.3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות, המפעילה ו/או חברת השליחויות יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
4.4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בהזמנה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א'-ה' (לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
4.5. אספקת המוצרים תעשה באמצעות שליח "עד הבית" (על ידי חברת שילוח חיצונית) תוך 7 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה.
4.6. במידה שהלקוח אינו בבית וככל שהתקבל אישור מהלקוח להניח את המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל, השליח ישאיר את המשלוח ליד הדלת. המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך.
4.7. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי ו/או על הזמנות שבוצעו בהם שינויים בהתאם לדרישת הלקוח (שינוי בתוכן ההזמנה, בכתובת המשלוח וכיוצ"ב).
4.8. המונח "הובלה ואספקה" בתקנון זה משמעותם: כל הפעולות ההכרחיות מרגע שהמוצר נקלט במחסני הספק ועד למסירתו בפועל לידי הלקוח פעולות אלה כוללות קליטה, מיון, אריזה, סימון, משלוח, מסירה ובטוח.
4.9. המפעילה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.
5. שירות לקוחות
5.1. בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לנציגי השירות במפעילה דרך עמוד ״צרי קשר" באתר.
5.2. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של המפעילה בדואר אלקטרוני:info@toppatsu.com או בטלפון: 054-7365590 בין השעות 09:00 – 17:00.
5.3. נציגי שירות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
6. ביטולים והחלפות
6.1. האמור בתקנון זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") ולתקנותיו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בתקנון זה לבין הוראות החוק, תגברנה הוראות החוק.
6.2. ביטול עסקה יתבצע באמצעות משלוח הודעת ביטול (להלן: "הודעת ביטול") באחת מהדרכים להלן:
6.2.1. בדוא"ל: info@toppatsu.com;
6.2.2. באתר: בלשונית "טופס ביטול עסקה";
6.2.3. בטלפון: 054-7365590.
6.3. המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר כספי בגינו והכל בכפוף לאמור להלן:
6.3.1. המשתמש יהיה רשאי לבטל את עסקת הרכישה מיום ביצועה ועד 14 ימים ממועד קבלת המוצרים או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק (לפי המאוחר מביניהם). על אף האמור, משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרת מונחים אלה להלן, רשאי לבטל עסקת הרכישה בתוך 4 חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת המוצר נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. בסעיף זה: "אדם עם מוגבלות" - כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998; "אזרח ותיק" - מי שמלאו לו 65 שנים; "עולה חדש" - מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות.
6.3.2. ביקש משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקת רכישה, רשאים נציגי האתר לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, המשתמש יציג לפני נציגי האתר את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק, לפי העניין, או יספק להם עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית.
6.3.3. ככל שהמשתמש קיבל את המוצר נשוא הביטול, הוא יעמידו לרשות המפעילה במקום שבו נמסר ויודיע על כך למפעילה. יש לוודא כי המוצר מוחזר באריזתו המקורית (לרבות התוויות) וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
6.3.4. החזר כספי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה או באופן בו נעשה התשלום (ככל שנעשה באמצעי אחר), וזאת לא יאוחר מ- 14 ימים ובכפוף לקיום דרישות החוק.
6.3.5. במידה שביטל משתמש עסקה לפי הוראות תקנון זה שלא עקב פגם במוצר שרכש או עקב אי התאמה בין המוצר שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14ג(ב) לחוק או עקב אי אספקת המוצר שרכש במועד שנקבה המפעילה או בשל הפרה אחרת מצד המפעילה של תנאי המכירה, תהא רשאית המפעילה, לפי שיקול דעתה, לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. המשתמש יציין בכל הודעת ביטול את שמו ומספר זהותו.
6.3.6. במקרה של ביטול עסקה כאמור בסעיף 6.3.5 לעיל, יחזיר המשתמש את המוצר/ים באמצעות שליח "עד הבית" למפעילה (בהתאם לאופן מסירת המשלוח), באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של המפעילה לשם תיאום שליח לאיסוף החבילה.
במקרה של החלפת מוצרים, עלות המשלוח תהיה בסך של 10 ש"ח; במקרה של ביטול עסקה והחזרת המוצרים, עלות המשלוח תהיה בסך של 20 ש"ח. על אף אמור לעיל, מובהר כי ככל שהמשתמש יבחר לקבל במקום החזר כספי, זיכוי לאתר (שובר זיכוי) – אזי, המפעילה לא תחייב את המשתמש בדמי ביטול ותישא בעלות החזרת המוצר מהמשתמש למפעילה.
6.3.7. במקרה של ביטול עסקה בשל פגם במוצר שרכש המשתמש או עקב אי התאמה בין המוצר שרכש לבין הפרטים שנמסרו לה בהודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק או עקב אי אספקת המוצר שרכש במועד שנקבה המפעילה או בשל הפרה אחרת מצד המפעילה של תנאי המכירה, החברה תבצע בירור מול המשתמש, וככל שיידרש תתאם עם המשתמש מועד לאיסוף המוצר. החזר כספי יבוצע בהתאם לדין ולא ייגבה מהלקוחה דמי ביטול ו/או דמי משלוח.
6.3.8. מוצרים שנרכשו בתנאי "מכירה מיוחדת" (לדוגמא שני מוצרים במחיר כולל מיוחד) – ככל שיוחזרו רק חלק מהמוצרים, ההחזר הכספי ו/או הזיכוי, לפי העניין, יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר בעת הרכישה.
6.3.9. אין בזכותו של משתמש לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של המפעילה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות המשתמש, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי.
7. ביטול עסקת רכישה ע"י המפעילה והפסקת פעילות האתר
7.1. בכל מקרה אשר בו, מחמת כח עליון, נבצר יהא מהמפעילה לנהל את האתר באופן תקין, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא המפעילה רשאית לבטל את ההתקשרות עם המשתמשים, כולם או חלקם.
7.2. במידה שיחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר ו/או רכישתו באתר לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית המפעילה לבטל את ההתקשרות עם המשתמשים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.
7.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום ביצוע הזמנה ורכישה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית המפעילה לבטל את עסקת הרכישה או להציע מוצר חלופי שווה ערך.
7.4. במידה שתחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר או במידע שהתקבל מהמשתמש, רשאית המפעילה לבטל את עסקת הרכישה הספציפית ולזכות את המשתמש בהחזר כספי על הסכום ששולם בפועל.
8. אחריות ושירות
8.1. המפעילה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
8.2. בכל מקרה לא תישא המפעילה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן, בכל נזק שאינו ישיר.
8.3. המפעילה אינה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או המפעילה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר במוצרים הנמכרים באמצעות האתר.
8.4. המפעילה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המשתמש סבור, כי המוצר שרכש באמצעות האתר לוקה בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בדוא"ל: info@toppatsu.com והמפעילה תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
9. קניין רוחני
9.1. כל זכויות הקניין הרוחני במפעילה, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של המפעילה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר המפעילה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
9.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של המפעילה מראש ובכתב.
9.3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י המפעילה, בבסיס הנתונים של המפעילה, ברשימות המוצרים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים במסגרתו בלא קבלת הסכמת המפעילה מראש ובכתב.
9.4. שם המפעילה וכן שם מותג האתר, סימני המסחר של המפעילה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושה של המפעילה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת המפעילה בכתב ומראש.
9.5. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן, עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות בלעדית של המפעילה. כל שימוש בקניין זה של המפעילה יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.
9.6. אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר, שהינם קניין רוחני של המפעילה.
10. מדיניות בנוגע לפרטיות השימוש
10.1. מאחר שהמפעילה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר, החליטה המפעילה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי המפעילה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת המפעילה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.
10.2. בעת השימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין וברצון, לדוגמה בעת שתירשם לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך ועוד. למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר לכל מידע אישי ייחשב למידע אישי כל עוד קשר זה מתקיים.
10.3. רישום לאתר. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת הרישום לאתר או בעת רכישת מוצרים, המפעילה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לרכישת המוצרים.
10.4. מאגר המידע. הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של המפעילה ובאחריותה.
10.5. השימוש במידע. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:
10.5.1. לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר;
10.5.2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
10.5.3. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
10.5.4. לצורך רכישת מוצרים – לרבות פרסום מידע ותכנים;
10.5.5. כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך;
10.5.6. כדי לספק למשתמשים הודעות בקשר לשירותים הניתנים ו/או אשר יינתנו על ידי המפעילה ו/או מי מטעמה;
10.5.7. כדי לספק תמיכה ושירות למשתמש, ע"י המפעילה ו/או באמצעות צדדים שלישיים.
10.6. המידע שישמש את המפעילה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית. המפעילה רשאית לגלות מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה.
10.7. דיוור ישיר אלקטרוני והודעות SMS; המפעילה מודיעה למשתמש כי הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ישמשו את המפעילה ו/או גופים קשורים לה לטובת שליחת הודעות בקשר לפעילות המפעילה, לרבות הצעות לרכישת מוצרי המפעילה ועדכונים לגבי מבצעים והטבות מיוחדות, דיוור פרסומי ו/או הודעות אחרות לקהל האוהדים. הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של המפעילה, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אליך.
10.8. מסירת מידע אישי לצד שלישי. המפעילה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
10.8.1. אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה (ככל שיידרש);
10.8.2. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין המפעילה שתחייב חשיפת פרטיך;
10.8.3. אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין, לרבות על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, או בבעיות אבטחה;
10.8.4. על מנת למלא אחר כל דין בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של רשות ממשלתית;
10.8.5. אם המפעילה תמכור, תמחה או תעביר בכל צורה שהיא את פעילותה ו/או פעילות האתר לצד שלישי כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי והכל בכפוף למסירת הודעה מוקדמת לפני העברת המידע לצד השלישי לפי סעיף זה, קבלת הסכמה (ככל שהסכמה כאמור נדרש על פי דין) ומתן אפשרות הסרת הפרטים מהמאגר בטרם העברתם לצד שלישי ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות;
10.8.6. על פי אישור מפורש שלך לפני הגילוי.
10.9. - Cookies אתר המפעילה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
10.10. פרסומות של צדדים שלישיים. המפעילה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של המפעילה.
10.11. אבטחת מידע. המפעילה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המפעילה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
10.12. זכות לעיין במידע. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל המפעילה בכתובת הדוא"ל: . info@toppatsu.com
בנוסף, אם המידע שבמאגרי המפעילה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
10.13. שינויים במדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.
11. תנאים נוספים
11.1. המפעילה לא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link), ככל שיש כאלה. המפעילה אינה מתחייבת, כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.
11.2. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בת"א-יפו.
11.3. למעט אם צוין אחרת, כל אזכור של המפעילה בתקנון זה משמע חברת טופאצו בע"מ, ח.פ. 516319142 לרבות תאגידים קשורים שלה, בעלי מניותיה, נושאי המשרה שלה ומי מטעמה.
ל אזכור של המפעילה בתקנון זה משמע חברת טופאצו בע"מ, ח.פ. 516319142 לרבות תאגידים קשורים שלה, בעלי מניותיה, נושאי המשרה שלה ומי מטעמה.
חלק עליון חלק עליון